Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

Адкрый для сябе скарбы нацыянальнай літаратуры

BelarusianEnglishGermanRussian

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

BelarusianEnglishGermanRussian

Народная песня
“Купалінка”

Купалiнка-купалiнка, цёмная ночка,
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка,
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка.

Мая дочка у садочку ружу, ружу полiць,
Ружу, ружу полiць, белы ручкi колiць,
Ружу, ружу полiць, белы ручкi колiць…

Folk Song
“Kupalinka”

Kupalinka-Kupalinka, you are dark night,
Dark night, but where is your daughter,
The dark night, but where is your daughter.

May daughter pulls rose in the garden,
Pulls rose in the garden and stabs her hands…

Генадзь Бураўкін
“Калыханка”

Дoўгi дзeнь, цёплы дзeнь,
Адплывae зa aблoкi.
Сiнi цeнь, coнны цeнь
Адпaўзae ў кyт дaлёкi.

Збeглi зaйкi ўce ў ляcы,
Змoўклi птyшaк гaлacы,
І бycлы ў гняздo cxaвaлi
Свae дoўгiя нacы.

Бaю-бaй, бaю-бaй,
Вaчaняты зaкpывaй…

Gennady Buraukin
“Lullaby”

Long day, warm day
Is going over the clouds.
Blue shadow, sleepy shadow
Is going away.

Hares went to the forest,
Sounds of birds ceased,
And storks buried their long noses.
Lullaby, lullaby, close your eyes…

Канстанцыя Буйло
“Люблю наш край, старонку гэту”

Люблю наш край, старонку гэту,
Дзе я радзілася, расла,
Дзе першы раз пазнала шчасце,
Слязу нядолі праліла.

Люблю народ наш беларускі,
Іх хаты ў зелені садоў,
Залочаныя збожжам нівы,
Шум нашых гаяў і лясоў…

Kanstantsiya Buylo
“I love our land”

I love our land,
Where I was born, grew up,
Where I for the first time discovered happiness,
Shed trouble tears…

Рыгор Барадулін
“Трэба дома бываць часцей”

Трэба дома бываць часцей,
Трэба дома бываць не госцем,
Каб душою не ачарсцвець,
Каб не страціць святое штосьці.

Не забыць, як падвялы аер
На памытай падлозе пахне,
Як у студню цыбаты асвер
Запускае руку да пахі…

Помнiць кожнай маснiцы спеў,
Кожны кут у прыцiхлай хаце.
Лёсу дзякаваць, што паспеў
Ты пачуць блаславенне мацi.

Трэба дома бываць часцей,
Трэба дома бываць не госцем,
Каб душою ты стаў чысцей
І не страціў святое штосьці.

Rygor Baradulin
“We need to come home more often”

You have to visit home more often
Is necessary to come home not as guest,
Not to get hard, not to lose halidom…

Алесь Ставер
“Жураўлі на Палессе ляцяць”

Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць.
Разумею цяпер, чаму з выраю
Жураўлі на Палессе ляцяць.

Што ім тыя пагоды паўднёвыя!
Што ім пышны платанавы рай,
Калі клічуць іх далі сасновыя
I азёрны рабінавы край…

Ales Staver
“Cranes are flying in Polesie”

To love our dear Belarus,
Is necessary to visit different countries.
I understand now why Cranes fly to the Polesie from Paradise…

Максім Багдановіч
“Зорка Венера” (“Раманс”)

Зорка Венера ўзышла над зямлёю,
Светлыя згадкi з сабой прывяла…
Помнiш, калi я спаткаўся з табою,
Зорка Венера ўзышла.

З гэтай пары я пачаў углядацца
Ў неба начное i зорку шукаў.
Цiхiм каханнем к табе разгарацца
З гэтай пары я пачаў…

Maxim Bagdanovich
“Venus the Star” (“Romance”)

Venus, new-risen above the broad skyline,
Brings with her bright-shining memories of love.
Do you recall, when we met for the first time
Venus new-risen above?

From that time forth, evermore skyward gazing,
Seeking that planet, I’d scan heaven o’er,
Within me, a deep silent love for you blazing,
From that time forth, evermore…

Пятрусь Броўка
“Александрына”

Мне не забыцца песні той даўняе вясны:
– На Мурамскай дарожцы стаялі тры сасны…

Хадзілі мы, спявалі, і з песняй ты цвіла.
Александрына, помніш, якою ты была?

Цяпер магу прызнацца, тады пачаў кахаць,
Цябе з ніякай кветкай не мог я параўнаць…

Прайшлі вясна, і лета, і восень, і зіма…
Александрына, дзе ты? Шукаю я — няма…

Piatrus Brouka
“Alexandryna”

I cannot forget that old song of spring:
– There were three pines on the Murom path…

We walked, sang, and you blossomed with the song.
Alexandrina, do you remember what you were?

Now I can admit, I began to love you
I could not compare you with flower…

Аркадзь Куляшоў
“Алеся” (“Бывай…”)

Бывай, абуджаная сэрцам, дарагая.
Чаму так горка, не магу я зразумець.
Шкада заранкі мне, што ў небе дагарае
На ўсходзе дня майго, якому ружавець.

Ці помніш першае нясмелае прызнанне?..
Над намі жаўранкам звінеў і плакаў май.
Назаўтра золкае, туманнае світанне,
Суровы позірк твой і мой нямы адчай…

Бывай, абуджаная ў сэрцы, дарагая.
Твой светлы вобраз панясу я па жыцці.
На ўсходзе дня майго заранка дагарае,
Каб позна вечарам на захадзе ўзысці.

Arkadzy Kuleshou
“Alesya” (“Goodbye …”)

Goodbye awakened my heart, my dear.
Why I’m so sad, I cannot understand.
It is a pity me the dawn, that is burning in the sky
On my rising day, which turns pink.

Do you remember the first tentative recognition?
May cried and rang like lark above us.
The next day will be dank, misty dawn,
Your stern gaze and my dumb despair…

Янка Купала
“Мая малітва”

Я буду маліцца і сэрцам і думамі,
Распетаю буду маліцца душой,
Каб чорныя долі з мяцеліцаў шумамі
Ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй.

Я буду маліцца да яснага сонейка,
Няшчасных зімой саграваць сірацін,
Прыветна па збожных гуляючы гонейках,
Часцей заглядаці да цёмных хацін…

Yanka Kupala
My prayer”

I’ll pray with my heart and the strength of thinking,
I’ll pray with the song of my soul in raised hands,
That blackest misfortunes, with howling wild blizzards,
No longer bedevilled my dear native lands.

I’ll pray to the sun shining bright, that poor orphans
Alone in the snow, it should warm with its beam,
That roaming caressingly over the rye-fields,
More often in peasants’ dark huts in should gleam.

Адам Русак
“Бывайце здаровы, жывіце багата”

Бывайце здаровы, жывiце багата,
А мы ўжо ж паедзем дадому, дахаты.
У зялёнай дуброве мы начаваць будзем
I вашае ласкi вавек не забудзем…

Adam Rusak
“Be healthy, live richly”

Be healthy, live richly,
And we’ll go home, go home.
In a green oak, we will spend the night
In the green oak and we will never forget your kindness…

Адам Русак
“Бывайце здаровы, жывіце багата”

Бывайце здаровы, жывiце багата,
А мы ўжо ж паедзем дадому, дахаты.
У зялёнай дуброве мы начаваць будзем
I вашае ласкi вавек не забудзем…

Adam Rusak
“Be healthy, live richly”

Be healthy, live richly,
And we’ll go home, go home.
In a green oak, we will spend the night
In the green oak and we will never forget your kindness…